Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Projekt Inovace výuky

Inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého a její propojení s praxí

Cíle projektu

Cílem projektu s názvem Inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého a její propojení s praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0027), jehož je Katedra aplikované ekonomie FF UP hlavním řešitelem, je inovace výuky ekonomických disciplín s ohledem na požadavky boloňského procesu, Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání v ČR a Dlouhodobého záměru UP na období 2011-2015 za účelem posílení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce jako nositelů regionálního rozvoje. Projekt si klade za cíl dokončit diverzifikaci bakalářského a magisterského studia, zvýšit kvalitu a účelnost výuky a posílit spolupráci Katedry aplikované ekonomie FF UP se soukromou sférou. V rámci projektu jsou zkvalitňovány bakalářské studijní obory nabízené katedrou s ohledem na potřeby budoucích zaměstnavatelů, stejně jako inovována výuka v magisterském stupni studia, mimo jiné pomocí nově vytvořených e-learningových podpor, otevřením nových kurzů v anglickém jazyce nebo zavedení výuky ve virtuálním prostředí.

Cílová skupina

Aktivity realizované v rámci projektu jsou prioritně určeny studentům bakalářských a magisterských studijních oborů akreditovaných na Katedře aplikované ekonomie FF UP, mohou se jich ale zúčastnit i studenti dalších ekonomicky zaměřených oborů nabízených na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Současně se studenty jsou jako cílová skupina do projektu zapojeni také akademičtí pracovníci Univerzity Palackého s cílem navýšení jejich odborných a jazykových kompetencí.

Klíčové aktivity

Všechny aktivity zaměřené na studenty jsou koncipovány tak, aby byly začlenitelné do existujících studijních plánů, a dodržují systém evidence studijních povinností (studentům jsou přístupné přes ISI Stag). Všechny nově zavedené aktivity mají hodinovou dotaci, definovaný obsah a podmínky pro absolvování a student za jejich absolvování získává kredity, které se mu započítávají do jeho studia.

Přednáškové cykly a workshopy realizované v rámci projektu:

Cyklus přednášek odborníků z praxe
Garant: Ing. Jiří Klvač, CSc.
Kód: KAE/CPP1 až CPP6
Přednáškový kurz je orientován na bezprostřední aplikaci teorie vybraných ekonomických disciplín v podnikatelské sféře. Odborníci a vedoucí pracovníci z podniků a bank budou ve svých přednáškách vysvětlovat, "jak se to dělá v praxi". Obsahem každého kurzu je šest přednášek. Tematicky se přednášky věnují např. problematice financování investic a exportu, postavení kapitálového trhu v ČR, rozsahu a způsobu uplatnění bankovních produktů, zejména derivátů, vyjasnění rozdílů vznikajících ve výkaznictví podniku při uplatnění českých účetních pravidel a mezinárodních účetních standardů, apod.  Výklad je prezentován na konkrétních firemních skutečnostech. Konkrétní seznam přednášek na daný semestr je uveden v ISI Stag a na propagačních materiálech projektu.

Soft Skills - přednáškový cyklus odborníků
Garant: Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Kód: KAE/PCVS1 až PCVS4
Obsah disciplíny vychází z výzkumů potřeb zaměstnavatelů a ze zpětné vazby od studentů. Zaměřuje se na rozvoj tzv. měkkých dovedností, soft skills, zejména sebevědomí, sebeprezentace, empatie, přijímání kritiky, týmové disciplíny. Konkrétní seznam přednášek na daný semestr je uveden v ISI Stag a na propagačních materiálech projektu.

Přednáškový cyklus odborníků ve vědě a výzkumu
Garant: Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Kód: KAE/PCVV1 až PCVV4
Cílem kurzu je umožnit studentům vyslechnout přednášky předních odborníků ve vybraných oblastech, které jsou předmětem studia na KAE a rozšířit a aktualizovat tak jejich znalosti. Konkrétní seznam přednášek na daný semestr je uveden v ISI Stag a na propagačních materiálech projektu.

Diskuzní workshop s odborníky z praxe
Kód: KAE/DW1 až DW3
Jedná se o pracovní setkání studentů, pedagogů a odborníků z praxe realizované v rámci projektu vždy 1x za semestr, jehož hlavní část probíhá v neutrálním prostředí mimo půdu KAE. Každý z workshopů má stanoveno vlastní téma, na které se studenti předem připravují. Maximální počet účastníků-studentů je 20 osob. Konkrétní informace stejně jako téma semestru je uvedeno v ISI Stag a na propagačních materiálech projektu.

Tematické kurzy realizované v rámci projektu:

(informace k jednotlivým kurzům a jejich obsahu viz ISI Stag)

Měnová politika eurozóny
Garant: Doc. ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Kód: KAE/MEP

Metodologie odborné práce
Garant: Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Kód: KAE/MP

Dějiny podnikání
Garant: Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Kód: KAE/DEP

Kurzy inovované v rámci projektu:

(informace k jednotlivým kurzům a jejich obsahu viz ISI Stag)

Podnikání
Garant: Ing. Jiří Klvač, CSc.
Kó: KAE/POD

Manažerské rozhodování 1 a 2
Garant: doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Kód: KAE/MR1 a MR2

Daně
Garant: Ing. Zdeněk Puchinger
Kód: KAE/DA

Výuka v angličtině zavedená v rámci projektu:

(informace k jednotlivým kurzům a jejich obsahu viz ISI Stag)

Knowledge Management
Garant: Prof. Dr. - Ing.habil. Günter H. Hertel
Kód: KAE/KMG

Inovation Management
Garant: Prof. Dr. - Ing.habil. Günter H. Hertel
Kód: KAE/IM

Quality Management
Garant: Prof. Dr. - Ing.habil. Günter H. Hertel
Kód: KAE/QM

Principles of Monetary and Fiscal Policy
Garant: Doc. ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Kód: KAE/MFP

Výuka kurzů s komponenty IT:

Manažerská psychologie
Garant: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.
KAE/MPS

Týmová práce
PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.
PCH/TMP

Přechod absolventa do praxe
Garant: doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
KAE/PAP

Další aktivity realizované v rámci projektu:

Ekonomická praxe krátkodobá
Kód: KAE/PX1
Délka praxe 2 - 3 týdny

Ekonomická praxe dlouhodobá
Kód: KAE/PX2
Délka praxe min. 4 týdny.

Podpora konferenčních aktivit studentů:
(viz http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/konference-kae/)
Pasivní účast na konferenci: KAE/ZTPA Znalosti pro tržní praxi
Anotace konferenčního příspěvku: KAE/ZTPB Znalosti pro tržní praxi
Publikování odborné studie v konferenčním sborníku: KAE/ZTPC Znalosti pro tržní praxi
Aktivní účast na konferenci: KAE/ZTPD Znalosti pro tržní praxi

KONTAKTY

Se svými dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D., hlavního řešitel projektu
Kontakt: pavla.slavickova@upol.cz

Mgr. Pavlína Kleiberová, garant aktivit
Kontakt: pavlina.kleiberova@upol.cz

Administrativní stránku projektu zajišťuje Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (www.psup.cz).

Zpravodajství z UP

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail:  pavlina.kleiberova@upol.cz
tel.:  +420 585 633 317

Aktuality KAE
na www.kae.cz

 

 

Křížkovského 12

Křížkovského 14

KAE podporuje firmy svých absolventů

 

 Opens external link in new window

 

Stránka aktualizována: 03. 03. 2014, Zdeněk Pospíšil