Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Věda, výzkum, umělecká tvorba

Aktuálně

Aktuální vědecká činnost na pracovištích Filozofické fakulty UP

Vědecká činnost je jedním ze základních poslání Filozofické fakulty UP. Vědecké aktivity jsou rozvíjeny v individuálních, katederních i interdisciplinárních projektech, nejčastěji financovaných programy ESF/OPVK, Grantovou agenturou České Republiky, Studentskou grantovou soutěží UP (SGS) a Fondem pro podporu vědecké činnosti na FF UP (FPVČ). V mnoha oborech patří FF UP k předním českým i evropským pracovištím. Je také významným školicím pracovištěm v 25 oborech doktorského studijního programu.

Centra excelence FF UP

Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání

Spoluřešitel: Filozofická fakulta UP, katedra historie; prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
Spolupracující organizace: Masarykova univerzita v Brně, prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Web projektu: http://www.crossdisciplinarycentre.cz

Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

Řešitel: Filozofická fakulta UP, katedra filozofie; doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Spolupracující organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta, Bc. Mgr. Daniel Heider Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, PhDr. Vladimír Urbánek Ph.D.

Filologické vědy

Katedra anglistiky a amerikanistiky zajišťuje akreditované obory anglické filologie (literatura, kultura a lingvistika) a tlumočení/překladatelství a na tyto obory se zaměřuje i její vědecko-výzkumná činnost.
Od ledna 2012 řeší pět členů KAA tříletý projekt ESF Literatura a film bez hranic, který propojuje výzkum pracovníků pěti kateder FF UP. V rámci tohoto projektu působí na katedře profesor M. Thomas Inge, přední americký odborník na jižanskou literaturu a film, populární kulturu a komiks. Pravidelně je pořádáno International Colloquium of American Studies, jehož sborník byl v r. 2011 zařazen do databáze Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Členové KAA  zajišťují pro FF UP vydávání recenzovaného časopisu Moravian Journal  of Literature and Film, zahrnutého do seznamu recenzovaných periodik RVVI a do mezinárodní databáze EBSCOhost. V letech 2013 až 2015 je pod vedením KAA ve spolupráci tří fakult UP (FF, PřF a PdF) řešen ESF projekt Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií.
V oblasti lingvistické je KAA v letech 2012-2014 hlavním  řešitelem ESF projektu Jazyková rozmanitost a komunikace (ve  spolupráci s katedrami romanistiky a germanistiky). Tento  projekt pod vedením Josepha E. Emondse, významného amerického lingvisty, podporuje lingvistický výzkum v mezikatederní spolupráci, publikaci jeho výstupů na mezinárodních konferencích a  zapojení studentů do našich i mezinárodních výzkumných aktivit. Za podpory projektu KAA zahájila pořádání mezinárodní konference Olomouc Linguistics Colloquium s recenzovaným sborníkem v rámci řady Olomouc Modern Language Series. Díky projektu se na FF také konají pravidelné workshopy s domácími i zahraničními lingvisty.
V oblasti překladatelství a tlumočnictví je KAA hlavním řešitelem celofakultního ESF projektu Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na FF UP (2012-2015), do kterého jsou zapojeny všechny cizojazyčné katedry FF. KAA pravidelně pořádá mezinárodní konferenci Translation and Interpreting Forum Olomouc s recenzovaným sborníkem vydávaným také v rámci řady Olomouc Modern Language Series.

Katedra germanistiky patří k nejuznávanějším vědeckým germanistickým pracovištím v ČR (je např. téměř výlučným donátorem mladých vědeckých pracovníků, kteří absolvovali doktorská studia na FF UP pro ostatní germanistická pracovitě v ČR) a má dobré jméno i u partnerů v zahraničí. Katedra germanistiky je sídlem Nadačního profesora SRN a Rakouského výzkumného centra zřízeného rakouským ministerstvem pro vědu a výzkum.
Katedra rozvíjí rozsáhlý výzkum německé literatury a kultury z Moravy v „Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur“ a tvoří tak protiváhu a doplněk výzkumům pražské německé literatury. V roce 2012 (do 2015) byl tento výzkum podpořen prostředky z evropských fondů „Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na UP“). Dále na katedře dlouhodobě probíhá výzkum středověkých a raně novověkých textů a jazyka podporovaný řadou zahraničních i domácích grantů. V roce 2013 ukončili členové katedry řešení grantu GA ČR „Koncepty modernity v moravské německé kultuře 1871-1939“ a svou účast na Výzkumném záměru FF „Morava a svět“. Od roku 2013 řeší členové katedry dva granty podpořené ministerstvem kultury SRN: „Výzkum literárních reakcí na 1. světovou válku“ a „Výzkum česko-německého jazykového fenoménu „bémáklování“ (společně s univerzitou Bamberg).
V letech 2012 a 2013 vydala katedra ve své knižní řadě v nakladatelství UP „Beitraege zur deutschmaehrischen Literatur“  6 svazků. Velkého ohlasu dosáhla zejména výpravná publikace věnovaná širšímu publiku „Literární procházky německou Olomoucí“ editorů Lukáše Motyčky a Veroniky Opletalové.
Doktorandi katedry jsou zapojeni do mezinárodní doktorandské školy „Vladimír-Admoni-Programm“ (zřízené institucí DAAD) a účastní se v jejím rámci pravidelných studentských konferencí.

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových patří k nejmladším pracovištím na FF UP. Během krátké doby svého působení si však vybudovalo značné renomé v českém i mezinárodním prostředí. CJS realizuje akreditované obory Judaistika: Dějiny a kultura Židů, a Židovská a izraelská studia a na tyto oblasti zaměřuje i svou vědeckou činnost. Vědecko-výzkumný záměr CJS se v současné době orientuje především na dějiny, kulturu a písemnictví moravských Židů. Nově se CJS zaměřuje i na komplexní problematiku izraelských studií. V současnosti realizuje CJS vědecký projekt podpořený GAČR Literární vztahy hebrejského a latinského písemnictví ve středověku a raném novověku: Berechja ben Natronaj ha-Nakdan a recepce jeho díl, dále výzkumný projekt SGS na FF UP s názvem Jewish Printing Culture Between Brno, Prague and Vienna in the Era of Modernization, 1750-1850, a projekt FRUP Inovace výuky Ivrit. CJS pravidelně pořádá významný mezinárodní studentský workshop Central European Jewish Studies: The students' voice a realizuje filmovou sekci festivalu Dny židovské kultury Olomouc. CJS uspořádalo tři významné mezinárodní konference: Haskala. The Jewish Enlightenment (2008), Ludwig August Frankl. Židovský kosmopolita ve střední Evropě (2010) a The Land in Between – Three Centuries of Jewish migration to, from and across Moravia, 1648-1948 (2012). V květnu 2013 spolupořádalo olomoucké CJS s Pražským centrem židovských studií FF UK mezinárodní konferenci David Gans (1541–1613): odkaz raně moderního židovského historika a vědce.  Od roku 2006 vydává CJS odborný recenzovaný časopis  Judaica Olomucensia. K nejvýznamnějším publikacím CJS patří studie Tamáse Visi a Lucie Doležalové (ed.): Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts (Frankfurt a.M. 2011) a kolektivní monografie Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk, editovaná Tamásem Visim, Marií Krappmann a Alžbětou Drexlerovou, která vyšla ve Vydavatelství Univerzity Palackého v březnu 2014.

Katedra nederlandistiky patří mezi nejdůležitější nederlandistiky ve střední Evropě. V roce 2012 dokončila velký projekt Netherlandish Old Prints in Bohemia, Moravia and Silesia (1500-1800) ve spolupráci s vratislavskou a pražskou nederlandistikou. Vědecký tým katedry pod vedením prof. dr. Wilkena Engelbrechta dokončil navíc v roce 2013 další projekt Dějiny nizozemské a vlámské literatury, pro který získala katedra grant GAČR na léta 2012-2013. Vydání knihy je plánováno u nakladatelství Academia. Členové katedry se dále angažují ve velkém mezinárodním projektu CODL Circulation of Dutch Literature Abroad (pod vedením ústavu pro literaturu Královské nizozemské akademie věd), v ESF-projektech IFIT Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP a INKULTUS - Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, a v mezinárodním pedagogicko-vědeckém projektu TILA - Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition (pod vedení Utrechtské univerzity).

Katedra bohemistiky představuje přední bohemistické pracoviště v České republice. V roce 2013 pokračovala v realizaci udělených pedagogických a badatelských grantů ESF (Inovace bohemistických studií, Moderní mluvnice češtiny) a nově přidělených grantů GAČR a FPVČ. Pravidelně se podílela na oborové, ale i mezioborové a mezinárodní konferenční činnosti: uspořádala dvě velké oborově významné mezinárodní konference (Umění a kultury střední Evropy a XIV. Mezinárodní setkání mladých lingvistů). Členové katedry vydali či se spolupodíleli na vydání řady monografií autorského typu i řady kolektivních monografií a pravidelně přispívali do předních oborových recenzovaných časopisů. Na základě institutu zvané přednášky navštívila pracoviště řada předních světových literárních vědců a lingvistů, mj. prof. Wolf Schmid z Univerzity v Hamburku, prof. John Pier z L'École des hautes études en sciences sociales, prof. Lubomír Doležel z University of Toronto, prof. Petr Kosta u Univerzity v Potsdamu. Členové katedry přednesli řadu zvaných přednášek na domácích i zahraničních konferencích a univerzitách (Itálie, Jižní Korea, Rusko, Čína, Bělorusko, Polsko, Rakousko, Slovensko ad.). Na konferenčních a publikačních projektech katedra úzce spolupracovala s filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, filozofickou fakultou Jihočeské univerzity a Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Mezinárodní spolupráce katedry probíhá např. s European Narratlogy Network či Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL-EHESS, Paris) a prostřednictvím programů ERASMUS. V rámci katedry pokračovala činnost Literárněvědné společnosti a Jazykovědného sdružení ČR, byl vydáván recenzovaný časopis Bohemica Olomucensia a elektronický časopis ALUZE a pořádána pravidelná setkání s českými spisovateli (Ex libris).

Katedra obecné lingvistiky realizuje výzkum v oblasti lingvistiky, sémiotiky, matematické lingvistiky a teorie komunikace. Zajišťuje vydávání odborného lingvistického periodika Czech and Slovak Linguistic Review, jeho vedoucím redaktorem je prof. Jan Kořenský. Jan Kořenský ve spolupráci s Janou Hoffmannovou a Olgou Müllerovou vydali monografii Analýza komunikačního procesu a textu. Vít Gvoždiak je předsedou Sémiotické skupiny České společnosti pro kybernetiku a informatiku a její aktivity provazuje s vědeckou činností katedry. KOL od akademického roku 2011/2012 řeší dva granty OP VK, jeden zaměřený na inovaci studia lingvistických disciplín na FF UP ve spolupráci s přírodními vědami, druhý určený k vytvoření vědecké sítě ve spolupráci matematické lingvistiky, biosémiotiky a psycholingvistiky. Katedra ve Vydavatelství Univerzity Palackého připravuje odbornou řadu Qfwfq, v níž vyšla práce Víta Gvoždiaka Jakobsonova sémiotická teorie nebo Lukáše Zámečníka Filozofické aspekty teorie chaosu. KOL také vydala monografii Tygramatika, v níž řada vědeckých osobností rozvíjí koncepty prof. Jana Kořenského. Martina Benešová je členem International Quantitative Linguistics Association, podílí se na její činnosti, v této oblasti publikuje ve spolupráci s členy katedry řadu odborných statí a monografické práce. Díky grantovému zázemí spolupracuje KOL dlouhodobě s Katedrou filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, v oblasti biosémiotiky se tak např. podílela na svazku Jazyková metafora živého, jejímž editorem je doc. Anton Markoš, Dan Faltýnek na ni navázal prací Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik – Testování gramatických popisů jazyka a DNA. KOL zapojuje do výzkumné činnosti studenty FF UP, řeší s nimi řadu grantů a připravuje kontinuálně články a odborné monografie.

Členové Katedry romanistiky se v posledních letech zapojili do řešení výzkumného záměru Pluralita kultury a demokracie (2005–11, hodnocení: vynikající). Katedra romanistiky je hlavním řešitelem projektu ESF Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce (2012–14) a její členové se podílejí na řešení dalších evropských projektů osy 2.3 – Centrum pro studium renesančních textů (2012–14), Jazyková rozmanitost a komunikace (2012-14) a Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru (2012-14) – i osy 2.2 – Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce (2011–13), Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (2012–14) a Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci (2012–15). Katedra byla v roce 2011 zvolena za hlavního organizátora Mezinárodní francouzské interdisciplinární letní univerzity Vzdělávací nadace Jana Husa. Úspěšně byl dokončen jeden projekt GA ČR (Francouzština v Africe, 2009–11, hodnocení: vynikající) a je řešen další projekt (Vztah fikce a politiky v současném hispanoamerickém románu, 2012–14). V souvislosti s výročím 700. narození Giovanniho Boccaccia připravili italianisté dvě monografické publikace: Griselda (Vyšehrad, 2013) a Boccaccio 2013 (VUP, 2013). Katedra vydává 2x ročně recenzovaný časopis Romanica Olomucensia a pravidelně pořádá Mezinárodní setkání romanistů a Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc. Členové katedry se účastnili řady prestižních mezinárodních konferencí.

Katedra slavistiky ustavila badatelský tým pro výzkum současné polské, ruské a ukrajinské literatury, a to z hlediska jak literární vědy, tak i uměleckého překladu. K tisku je připravena rozsáhlá monografická publikace o současných slovanských literaturách. Členové katedry se podílejí na několika celouniverzitních filologických grantech (překlad a tlumočení, literatura a film, kulturní studia na Univerzitě Palackého). Lingvistika je zaměřena na výzkum moderních slovanských jazyků z hlediska jazyka, kultury a komunikace. Reprezentativním výstupem frazeologických studií je doplněná reedice unikátního slovníku Václava Flajšhanse Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.  V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR realizuje sekce polské filologie dva mezinárodní projekty: „Česko-polské lexikografické centru“ a „Univerzity pro své pohraničí“. Výsledkem práce mezinárodních týmů bude Česko-polský a Polsko-český slovník odborné terminologie EU a tříjazyčný slovník idiomatikonů z oblasti polsko-českého pohraničí. Dalším výstupem bude vydání dvou monografií (Lexikografie na pohraničí a Interdisciplinarita na pohraničí). Pravidelně probíhají mezinárodní konference Olomoucké dny rusistů (naposled XXII. 4. – 6. 9. 2013) a Olomoucké sympozium ukrajinistů  (VII. ročník,  21. – 23. 8. 2014). Výstupem vědeckého zaměření katedry je recenzovaný časopis Rossica Olomucensia

Katedra klasické filologie se podílí na výzkumném záměru CMTF UP Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a je spoluřešitelem projektu ESF OPVK Centrum pro práci s renesančními texty. V rámci tohoto projektu se členové katedry vedle řady dalších pedagogických i publikačních aktivit podílejí na českém překladu spisu Gaspara Contariniho De immortalitate animae libri II a spolu se studenty katedry na tvorbě elektronického slovníku latiny. V roce 2013 katedra pořádala konferenci Antické tradice v renesanční kultuře. Členové katedry dále spolupracují s brněnským Ústavem klasických studií na projektu ESF OPVK Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU a s Katedrou historie FF UP na projektu ESF OPVK Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou. V roce 2013 byla završena spolupráce s Katedrou aplikované lingvistiky FF UP projektu ESF OPVK Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory vydáním antologie odborných textů Academic English for Humanities – Classics. V oblasti výzkumu se katedra zaměřuje na teorii a dějiny latinské literatury od antiky až po raný novověk s důrazem na recepci antické tradice ve středověké, renesanční a barokní latinské literatuře. V intencích této odborné profilace pracoviště byla vydána monografie Antické tradice v barokní latinské literatuře českých zemí (autor Lubor Kysučan), která byla oceněna Čestným uznáním rektora UP. V květnu 2013 se dva členové katedry (PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. a PhDr. Jan Janoušek, Ph.D.) aktivně účastnili konference organizované The Irish Society for the Study of the Ancient Near East Pilgrimage, Travel and Cult v Dublinu. V rámci projektu UP-lift se uskutečnily odborné workshopy profesora Francisca de Olivery z univerzity v portugalské Coimbře Women and Politics in Republican Rome a profesora Rainera Jakobiho z univerzity v Halle Carmina figuranta of Porfyrius Optatianus. Členové katedry se rovněž aktivně účastnili prestižní výroční konference evropské asociace učitelů klasických jazyků Eurclassica. Lubor Kysučan se za Českou republiku autorsky podílel na obsáhlé knižní publikaci Europatria, zaměřené na prezentaci latinské kultury jednotlivých zemí Evropy a vydané výše zmíněnou asociací. V lednu 2014 se členové katedry aktivně účastnili semináře Vivat Latina Reserata, pořádaného Slezskou univerzitou v Opavě a zaměřeného na inovaci didaktických metod při výuce latiny. V rámci projektu PopUP pracovníci katedry konají přednášky zaměřené na popularizaci oboru na středních školách v Olomouckém a Moravsko-slezském kraji. V rámci popularizace oboru se pracovníci katedry ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže při MŠMT ČR rovněž aktivně podílejí na organizaci a tvorbě soutěžních úkolů pro středoškolskou olympiádu v latině Certamen Latinum.

Katedra asijských studií se cílevědomě a systematicky zabývá studiem moderních jazyků a kultury Dálného východu, především čínštiny, japonštiny a korejštiny. Bohužel na poli vědeckých grantů je přes značnou aktivitu v tomto smyslu úspěšná pouze částečně, a to především v rámci interních grantů FF UP (SGS, FPVČ) a FRVŠ. Na vině je do značné míry přezíravý postoj grantových agentur ČR k významu asijských jazyků v moderním světě. Tuto nepříznivou situaci se snad podaří zvrátit v průběhu řešení projektu CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (2013-2015). Práce katedry je těsně provázána rovněž s činností Konfuciovou akademií Univerzity Palackého v Olomouci, jedinou institucí svého druhu v České republice. Od roku 2006 také každoročně pořádá konferenci Kulturní a sociální antropologie východní Asie. Ve spolupráci s Katedrou aplikované ekonomie FF UP katedra publikuje recenzované periodikum Dálný východ. V současnosti katedra předkládá žádost o akreditaci PGS v oboru Kulturní studia Dálného východu. Monografie z poslední doby:  SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Konfliktní soužití: městská společnost ve světle soudních sporů: sonda do života měšťanů ve Vodňanech v druhé polovině 16. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 111 s. UHER, David. "Shuo wen jie zi" xue shuo, zi yuan, wen hua = Výklad významu obrysových a rozbor struktury odvozených znaků: teorie, etymologie a kultura. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 140 s. 

Katedra aplikované lingvistiky se systematicky podílí na zkvalitňování kompetenčního profilu vědeckého dorostu FF všech kateder rozvíjením cizojazyčných kompetencí s orientací na odbornou, profesní a akademickou komunikaci. Kvantitativní i kvalitativní diverzitou své nabídky (cca 80 kurzů v 8 jazycích všech znalostních úrovní Evropského referenčního rámce) nemá katedra na UP konkurenci. V roce 2013 pokračovaly profesně zaměřené kurzy v rámci udržitelnosti projektu ESF Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině. V akademickém roce 2012/13 byl ve spolupráci s Katedrou dějin umění, Katedrou muzikologie, Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií, Katedrou historie, Katedrou klasické filologie a Katedrou filozofie úspěšně uzavřen ESF projekt Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory, v jehož rámci proběhla v květnu 2013 studentská vědecká konference v angličtině. Katedra zorganizovala v rámci grantového programu AKTION Česká republika – Rakousko ve spolupráci s WU Wien týdenní studentskou Odbornou vědeckou exkurzi Vídeň 2013.  Katedra v témže roce pokračovala v řešení projektu ESF Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP  jako garant tvorby a implementace kurzů Interkulturní komunikace v cizích jazycích. Do projektu řešeného Oddělením zahraničních vztahů je zapojeno 6 fakult UP. V listopadu 2013 katedra realizovala konferenci Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře. Činnost jazykových center na filozofických fakultách v České republice a na Slovensku, která byla vedle představení činnosti zapojených pracovišť, zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti vědecko-odborné.

Společenské vědy

Katedra politologie a evropských studií se profiluje jako pracoviště pokrývající oblasti moderní empiricko-analytické politologie, výzkumu české politiky, evropské integrace a mezinárodních vztahů. Konkrétně se výzkum soustředí zejména na oblasti volebních systémů a volebního chování, politické komunikace a volebních kampaní, evropského integračního procesu a vztahu ČR a EU, regionální a lokální politiky a vývoje politických systémů v Evropě. V roce 2011 se katedra stala dosud prvním evropským pořadatelem a hostitelem mezinárodního konferenčního projektu Model UN, kterého se zúčastnili tři stovky delegátů z celého světa. Katedra realizuje jeden bakalářský studijní obor, dva magisterské a jeden doktorský. Na magisterském a doktorském stupni má akreditaci i pro výuku v angličtině pro zahraniční studenty.

Katedra psychologie se výzkumně profiluje v oblasti klinické psychologie a pedagogické psychologie, ve kterých nabízí akreditované doktorské studium. Mezi další významné oblasti specializace patří psychologie práce a organizace a dopravní psychologie, které se v posledních letech na našem pracovišti dynamicky rozvíjejí. Katedra v posledních letech řešila několik významných grantů ESF, které byly zaměřeny na rozvoj postgraduálního studia, propracování kombinované formy studia a rozvoj spolupráce s Centrem dopravního výzkumu Brno, v.v.i. Katedře se podařilo získat další ESF projekty, které v současné době probíhají a jsou zaměřeny na rozvoj vzdělávání v oblasti manažerské psychologie (MBA), vytváření partnerské sítě a studentské praxe (PAPSAV), inovace a zavedení nových předmětů (IMPULS), navázání spolupráce s poskytovateli psychoterapie a vzdělávání v psychoterapii (TERA). Mezi partnery Katedry patří řada významných firem působících v České republice, stejně jako řada zařízení poskytující široké spektrum psychologických služeb. Katedra pravidelně pořádá – ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností – tradiční mezinárodní konferenci Psychologické dny, které se konají periodicky v Olomouci a Bratislavě. Katedra rovněž pravidelně pořádá ve spolupráci s partnery česko-slovenskou konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, která je již dlouhodobě etablovaná. S velkým ohlasem se pravidelně setkává také mezinárodní konference PhD. Existence, která je zaměřená především na vědeckou práci studentů doktorského studia. Kromě výše uvedeného pravidelně probíhají na půdě Katedry semináře z oblasti dopravní psychologie, školní psychologie a kurz Psycholog ve zdravotnictví. Naše katedra se také může pochlubit výzkumnými projekty, které jsou spojeny s mezinárodní spoluprací, širokým dopadem i mediální publicitou. Mezi oblasti výzkumu, na které klade naše katedra mimořádný důraz, patří kognitivní a obecná psychologie, psychologické zkoumání lidské osobnosti a psychopatologie, zkoumání faktorů léčby duševních poruch a psychoterapie, výzkum rodiny a partnerských vztahů, výzkum školního prostředí, výzkum v pracovním prostředí, individuální a skupinová zkušenost v pracovním prostředí a výzkum role lidského faktoru v dopravě.

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie je místem odborného setkání tří oborů. V dnešní době, pro niž je typická fragmentace a separování, jde o ojedinělý projekt. Katedra je také místem spojení pedagogické a vědecké činnosti. V poslední době zde byly (a jsou) řešeny čtyři vědecké projekty podpořené Grantovou agenturou ČR - „Sociologická kritika estetické autonomie“ (P. Zahrádka, 2011-2013), „Krajská zastupitelstva v evropské perspektivě“ (D. Ryšavý, 2012-2014), „Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko“ (H. Kubátová, 2013-2015) a „Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice (D. Lužný, 2014-2016). Dále je katedra spoluřešitelem projektu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“ a realizuje výzkum „Bezdomovství v ČR", který je součást mezinárodního srovnávacího šetření. Výsledky své vědecké práce členové a členky katedry publikují v zahraničních i domácích odborných časopisech British Journal of Social Work, Local Government Studies, Regional & Federal Studies, Human Affairs, International Journal of Social Science Studies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Open Journal of Social Sciences, Sociologický časopis, Sociológia, Sociální studia, aj. KSA je přidruženým členem European Research Institute for Social Work (ERIS).
Mezi významné monografie členek a členů KSA patří Zahrádka, P. - R. Sedláková a kol., New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. Cambridge Scholars Publishing 2012, Kubátová, H. et al., Ways of Life in the Late Modernity. UP Olomouc 2013,  Swadźba, U. – Topinka, D. (eds.), Changes in social awareness on both sides of the border Poland – the Czech Republic: Sociological reflections. Katowice: Wydawnictvo Uniwersystetu Śląskiego 2013, Znebejánek, F. Mezi konfliktem a kooperací. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2013.
Vedle toho bylo na KSA řešeno několik projektů Evropských sociálních fondů OPVK, např. „„Systematizované odborné praxe studentů oboru Sociologie, Andragogika a Politika a evropská studia UP v Olomouci“, „Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu“.
KSA rozvíjí konferenční činnost, ať už jde o tradiční podzimní sociologické konference (např. „Dvě společnosti, dvě sociologie“, 2013) nebo jarní andragogické konference (Andragogika a její role při naplňování strategických dokumentů o celoživotním učení, 2013) či konferenci „Spiritualita ve vzdělávání“ (2013). Katedra se také podílí na organizaci tradiční konference a festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA.

Vedle aplikace širokého spektra praktických disciplín Katedra aplikované ekonomie realizuje špičkový výzkum v několika oborových odvětvích. Tým pod vedením Jaroslavy Kubátové ve spolupráci s Klárou Seitlovou provádí komplexní výzkum na téma řízení virtuálních týmů, který se soustřeďuje na změny způsobů práce a řízení lidského kapitálu s ohledem na dostupnost nových informačních a komunikačních technologií. Dílčí oblasti tohoto výzkumného záměru byly podpořeny mimo jiné prostředky z OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0138) nebo European Economic Interest Grouping, Brussels  (EEIG-01/SU/2012, 2012-2014, ve spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku). V rámci České republiky za jedinečný je možné označit interdisciplinární výzkum zaměřený na vývoj účetnictví a typologii historických účetních soustav v českých zemích realizovaný Pavlou Slavíčkovou a Zdeňkem Puchingerem. Nejnovějším výzkumným záměrem je téma ekonomiky udržitelného cestovního ruchu s důrazem na venkov Lucie Závodné.  Vedle toho na Katedře aplikované ekonomie vznikly v nedávné době dvě publikace s mezinárodním dopadem: Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva Richarda Pospíšila pojednávající o významu a roli veřejné ekonomiky a veřejných financí a rozpočtů v hospodářské politice státu. Je zaměřena na veřejné rozpočty v České republice, ale i stav veřejných rozpočtů v EU a jejich vývoj. Druhou monografií je Systém managementu bezpečnosti informací Martina Drasticha, která popisuje vývoj normy ISO/IEC 2700x, postupy implementace ISMS pro management bezpečnosti informací včetně problematicky akreditace a certifikace. V nedávné době byla Katedra aplikované ekonomie řešitelem projektu podpořeného Hlávkovou nadací na téma Historie časopisu Obzor národohospodářský 1896 – 1949 (řešitel Jiří Řezník), ze kterého vzešla celá řada hodnotných publikačních výstupů. Katedra aplikované ekonomie je také již od roku 2006 organizátorem tradiční mezinárodní vědecké konference Znalosti pro tržní praxi vždy s konkrétním podtitulem. Sborník z roku 2012 byl poprvé indexován v databázi Thomson Reuters. Spolu s Katedrou asijských studií se podílí na vydávání časopisu Dálný východ zaměřeného mimo jiné na ekonomický vývoj tohoto regionu. V neposlední řadě Katedra aplikované ekonomie podporuje vědecko-výzkumnou činnost svých studentů, a to jak metodickým vedením studentských vědecko-výzkumných projektů, tak i např. pořádáním studentských vědeckých konferencí a soutěží, nebo vydáváním sborníků studentských prací, apod.

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky rozvíjí svou vědeckou činnost především v oblasti mediálních a kulturálních studií a své publikační aktivity rozvíjí zejm. pod hlavičkou Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií (CKMKS). V edici Kultura-Média-Komunikace vyšly v roce 2012 monografie Filosofie o slovech o slovech o slovech (dvousvazková publikace S. Hubíka) a  Televizní zpravodajství jako paradox. Jak (ne)rozumět zpravodajství I. (M. Lapčík), v roce 2013 pak monografie Teorie rychlých médií (S. Hubík),  Estetika informace (P. Valček) a Mediální výchova v rodině (Z. Sloboda). CKMKS také vydává oborový časopis Kultura-Média-Komunikace a pořádá pravidelná stejnojmenná odborná kolokvia.
Dlouholetý výzkumný zájem o dějiny domácího komiksu, podpořený i GA ČR a  rozvíjený ve spolupráci s ÚČL AV ČR, vedl v roce 2013 k založení Centra pro studia komiksu FF UP a ÚČL AV ČR.
V současné době katedra řeší dva výzkumné projekty financované GA ČR, Hranice komiksu: konstituování českého obrázkového seriálu a dalších literárně-výtvarných (narativních) forem v domácích tiskovinách 19. století (M. Foret) a Česká exilová periodika v západní Evropě v letech 1969-1989 jako součást alternativní veřejné sféry (P. Orság), kromě toho tři projekty získané v rámci Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP.

Humanitní obory

Katedra historie potvrdila svou pozici dlouhodobě vědecky nejproduktivnější katedry na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V roce 2013 bylo vydáno kolektivní dílo Uničov - historie moravského města, na němž se podílela celá řada členů katedry historie. Jaroslav Miller (s kolektivem) vydal monografii Prameny urbánní historiografie do roku 1800, I: Morava, Pavel Marek Miloš Trapl a Karel Konečný vydali práci Politik dobré vůle: Život a dílo Msgra Jana Šrámka, Jan Stejskal publikoval Hodoeporicon Ambrogia Traversariho a Tomáš Somer vydal monografii Smil z Lichtenburka: Příběh velmože bouřlivého věku, za kterou obdržel  Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu knižního veletrhu v H. Brodě.  Archeolog Jaroslav Peška v roce 2013 vydal monografii Morava na konci eneolitu.  Pracovníci a také studenti (což je obzvláště slibné) katedry historie řešili v roce 2013 celou řadu grantů - z nichž zejména granty GA ČR: Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (etapa I: Morava); Monsignore ThDr. h. c. Jan Šrámek - život a dílo; Český exil v Austrálii a jeho kultura, 1948 – 1989 a Preláti na cestách: Kulturní a sociální kontakty pozdně středověké Evropy. V roce 2014 zahájila Jana Oppeltová řešení grantového projektu GAČR:  Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích a několik členů katedry se od počátku roku 2014 zapojilo do projektu excellence GAČR: Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání spolu s kolegy z Masarykovy univerzity v Brně.  V roce 2013 začali na Katedře historie působit Michaela Antonín Malaníková, Károly Goda a Jan Dvořák, kteří obsadili nové postdoktorandské pozice. Na počátku roku 2014 archeologové z Katedry historie ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty uspořádali 10. mezinárodní konferenci environmentální archeologie.

Katedra filozofie reprezentuje svými pracovníky i produkcí téměř všechny filozofické specializace.
Pracovníci katedry jsou řešitelé či spoluřešitelé tří projektů ESF, pěti studentských projektů SGS, čtyř projektů FPVČ a od ledna 2014 projektu GAČR (Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext. V prosinci 2013 proběhl 4. ročník filozofické soutěže pro středoškoláky „Nebojme se myslet“ (www.nebojmesemyslet.cz).  V ak. r. 2013/2014 jsou pravidelné přednášky Jednoty filozofické  pořádány z projektu ESF Výzkumná síť teorie a dějin vědy (CZ.1.07/2.4.00/31.0108).  V rámci tohoto projektu se uskutečnil v prosinci 2013 workshop  „Experiment ve filozofii“.  V rámci projektu  ESF Centrum pro práci s renesančními texty (CZ.1.07/2.3.00/20.0026) proběhne v dubnu 2014 na katedře mezinárodní konference „Francesco Patrizi: Philosopher of the Renasissance“. 

Vědy o umění a médiích

Katedra dějin umění je badatelsky zaměřena především na umění a architekturu v českých zemích od pravěku po 21. století s výraznými vstupy do italského, německého či rakouského umění. V prosinci 2013 ukončila řešení prestižního výzkumného záměru MSM6198959225 Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru (ve spolupráci s katedrami muzikologie, divadelních, filmových a mediálních studií, germanistiky a historie), provázený výraznou knižní produkcí monografií a syntetických prací. V loňském roce katedra uspořádala první mezinárodní konferenci doktorandů oboru dějiny umění Arthist 2013. Zároveň se konala Studentská odborná soutěž o Cenu děkana FF UP v oborech dějin umění, dějin hudby, dějin a teorie divadla a filmu. Členové katedry se podíleli na dvou dalších grantových projektech (GA ČR) a několik doktorských studentů spolu se školiteli uspělo v získání vědeckých projektů SGS Univerzita Palackého v Olomouci. V projektu UPlift Katedra dějin umění pozvala významné světové odborníky prof. Thomase DaCosta-Kaufmanna, prof. Jerzy Miziołka či prof. Marinu Righetti.

Katedra muzikologie se v roce 2013 zapojila do výzkumného záměru UP Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru, který v tomto roce dospěl k završení a k jehož reprezentativním výstupům náleží v tomto roce dokončená kolektivní publikace Hudba v Olomouci 1945-2013. Katedra se podílí na řešení několika ESF projektů, čtyř projektů Fondu pro podporu vědecké činnosti a několika projektů studentské grantové soutěže SGS. Čestné uznání rektora Univerzity Palackého bylo uděleno novým knižním publikacím: Německá operní scéna v Olomouci I 1770–1878 (J. Kopecký), Německá operní scéna v Olomouci II 1878–1920 (L. Křupková), Hudba v olomoucké katedrále 1872–1985 (E. Vičarová) a Adam Michna z Otradovic – skladatel (J. Sehnal). Studenti muzikologie se úspěšně zúčastňují ve Studentské odborné soutěži o Cenu děkana FF UP a Studentské vědecké soutěži v oboru hudební věda vyhlašované Českou společností pro hudební vědu. V rámci projektu UPlift Katedra muzikologie v roce 2013 pozvala významné světové odborníky – prof. Vincenta Girauda a prof. Michaela Beckermana. Důležitou akcí katedry je každoročně pořádaný mezinárodní festival soudobé hudby MusicOlomouc, v jehož rámci jsou pořádány koncerty, přednášky a workshopy s renomovanými umělci a muzikology.

Katedra divadelních a filmových studií byla v roce 2013 zapojena do dvou velkých projektů ESF Literatura a film bez hranic: relokace a dislokace v pluralitním prostoru a Re-prezentace minulosti  - nové metody interpretace historie v umění a médiích, s významným podílem zahraničních odborníků. V tomto roce ukončila divadelní sekce katedry účast v sedmiletém projektu výzkumných záměrů FF UP Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru. Jedním z výsledků je třísvazková publikace shrnující výsledky základního výzkumu německojazyčného divadla na Moravě a ve Slezsku v letech 1733–1944, součástí výzkumných záměrů byl i 6. ročník mezinárodní teatrologické konference O divadle na Moravě a ve Slezsku. Divadelní sekce se nadále podílí autorsky a redakčně na vydávání recenzovaného časopisu Theatralia s Katedrou divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Filmová sekce uspořádala první ročník velké třídenní mezinárodní filmologické konference Screen Industries in East-Central Europe Conference a dvě jednodenní studentské filmologické A/konference. Četní zahraniční vědci a badatelé se také zúčastnili již tradičních přehlídek, které katedra každoročně pořádá: Festivalu populárněvědeckých a dokumentárních filmů AFO a festivalu animovaného filmu PAF. Katedra začala v roce 2013 úzce spolupracovat s Českým rozhlasem, televizními studii a dalšími akademickými pracovišti s cílem prohloubit teoretický základ rozhlasových a televizních studií. Katedra nadále klade důraz na rozvíjení společných projektů pedagogů a studentů SGS, které jsou velkým přínosem.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 29. 08. 2016, Zdeněk Pospíšil