Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Bohemica Olomucensia

Bohemica Olomucensia (od roku 2009)

ISSN 1803-876X

Časopis vychází čtyřikrát ročně v tištěné podobě.

Vydává Katedra bohemistiky, FF UP Olomouc.

Jsou přijímány příspěvky v češtině.

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI a je přístupná v databázi CEEOL

Vedoucí redaktor: redakční kolektiv
Výkonný redaktor: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Redakční rada:
V praxi našeho časopisu rozlišujeme tzv. výkonnou redakci, odpovědnou za obsah a formu periodika a scházející se cca jednou měsíčně, od redakční rady, kterou tvoří literární vědci a lingvisté převážně z jiných pracovišť než z UP a která se schází nepravidelně. PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.; Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.; doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.; doc. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.; Mgr. Lenka Pořízková; PhDr. Jan Schneider, Ph.D. (všichni z katedry bohemistiky FF UP). prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (FF UK v Praze); prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (FF UP); doc. Annalisa Cosentino (Facolta di Lingue e Letterature Straniere Universita degli Studi di Udine); Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK); doc. Mirjam Fried, Ph.D. (Linguistic Department, University of Helsinki a Ústav pro jazyk český AV ČR); prof. PhDr. Aleš Haman, CSc. (FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze); prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP); prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF Ostravské univerzity); prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (FF UP v Olomouci); doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava); prof. Dr. Marek Nekula (Institut für Slavistik, Universität Regensburg); doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (FF UP); prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. (Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Prešovské univerzity); doc. Mgr. Jan Stejskal, Ph.D. (FF UP); Dr. Phil. Zuzana Stolz Hladká (Universität Göttingen, Universität Konstanz); prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (FF UP); doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (FF UK v Praze)

Členové redakční rady tvoří i základní kolegium recenzentů – kromě nich jsou o vypracování lektorských posudků žádáni i další odborníci z pracovišť mimo UP.

Vychází pod záštitou Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Pokyny pro autory a webové stránky:
http://www.kb.upol.cz/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia.html

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 10. 03. 2014, Zdeněk Pospíšil