Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Rigorózní řízení

Filozofická fakulta nabízí u některých studijních programů a jejich oborů i možnost vykonat státní rigorózní zkoušky. Státní rigorózní zkouškou se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod. Rigorózní řízení na FF UP je upraveno Řádem rigorózního řízení Univerzity Palackého v Olomouci a Směrnicí děkana fakulty, která stanoví bližší podmínky rigorózního řízení.     

 • Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.
  Po jejich vykonání se uděluje akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděný před jménem, absolvent obdrží diplom.

 • Jako rigorózní práce může být předložena i změněná nebo dopracovaná diplomová práce, avšak v souladu s čl. 6 odst. 2 Řádu rigorózního řízení může být rigorózní práce s prací původní obsahově shodná v maximálním rozsahu 50%. Rigorózní práci (ve třech vázaných výtiscích a v elektronické podobě) je možné odevzdat zároveň s podáním přihlášky ke státní rigorózní zkoušce.

 • Písemnou přihlášku ke státní  rigorózní zkoušce  uchazeč doručí na předepsaném formuláři spolu s následujícími dokumenty:
  • strukturovaným životopisem
  • úředně ověřenou kopií magisterského vysokoškolského diplomu nebo osvědčením o přiznání akademického titulu
  • úředně ověřenou kopií dodatku k diplomu (Diploma supplement), popř. vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, (u absolventa zahraniční vysoké školy osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání podle § 89 až 90 zákona ve stupni odpovídajícím magisterskému stupni nebo jeho úředně ověřenou kopií, nejedná-li se o studium realizované ve spolupráci UP a zahraniční vysoké školy podle § 47a zákona)
  • dokladem o zaplacení nákladů spojených s rigorózním řízením na č. ú.19-1096330227/0100, var. s. 99210011, Komerční banka Olomouc (výše poplatku je stanovena rozhodnutím rektora na každý akademický rok)
  na Studijní oddělení FF UP. Fakulta uchazeči ve lhůtě 60 dnů sdělí bližší podrobnosti o konání rigorózní zkoušky a jejích požadavcích.

 • Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky je stanovena v souladu s čl. 4 odst. 1 Řádu rigorózního řízení rozhodnutím rektora na každý akademický rok. Pro akademický rok 2016/17 činí 6.434,- Kč.

Agendu rigorózních řízení vyřizuje Studijní oddělení FF UP.

Referentka
PhDr. Eva Gyuránová

tel. 585 633 038
email: eva.gyuranova@upol.cz  

Pracoviště:
Křížkovského 10
po dobu rekonstrukce   
Kateřinská 17    

Úřední hodiny:
pondělí 13:00 - 15:00
úterý 8:30 - 11:00
středa 8:30 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek 8:30 - 11:00

Základní předpisy

Nahoru

Další informace

Formuláře k rigoróznímu řízení:

Nahoru

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na FF UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 02. 2017, Zdeněk Pospíšil