Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Termín podání přihlášky

Od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017 pro obory akreditované v českém jazyce.

Od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017 pro obory akreditované v cizím jazyce.

Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské studium

20. 5. – 21. 5. 2017 (a případně 27. – 28. 5. 2017 – vypsání těchto termínů závisí na počtu podaných přihlášek ke studiu) – všechny písemné a většina ústních přijímacích zkoušek na prezenční i kombinované bakalářské  studium jednooborové i dvouoborové (ústní část přijímacích zkoušek pro obory kateder KPCH a KAA proběhne v době od 29. 5. do 2. 6. 2017).

Navazující magisterské studium

12. 6. 2017 – přijímací zkoušky na prezenční i kombinované navazující magisterské studium jednooborové (ústní část přijímacích zkoušek pro obor Psychologie proběhne do 22. 6. 2016)
13. 6. 2017 - přijímací zkoušky na prezenční i kombinované navazující magisterské studium dvouoborové

Mimořádný termín

přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří v řádných termínech konání přijímacích zkoušek budou studovat na zahraničních středních a vyšších školách, případně budou na zahraničním studijním pobytu nebo zahraniční praxi: 4. 9. 2017  
O zařazení na tento termín je nutné písemně požádat děkana fakulty.

Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán!

To platí i pro uchazeče, kteří se nemohou zúčastnit přijímacích zkoušek pro nemoc či z důvodů přijímacích zkoušek na jiných vysokých školách.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven takto:

            640,- Kč za každou elektronickou přihlášku

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)
Konstantní symbol: 379
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc
Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Po úhradě poplatku bude elektronická přihláška spárována s platbou a převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu budou uchazeči informováni e-mailem. V případě chybného zadání variabilního symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku do 28. 2. 2017 nebude přihláška do přijímacího řízení převedena.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Nahoru

Přihláška ke studiu a doplňující informace k jejímu podání

Přihlášku ke studiu na Filozofickou fakultu UP v Olomouci lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky.

Má-li uchazeč zájem hlásit se na více studijních oborů, je nutné podat na každý studijní obor nebo kombinaci dvou oborů samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Doplňující informace:

Dokumenty o ukončení předchozího vzdělání:
uchazeči o studium bakalářských studijních oborů i uchazeči o studium navazujících magisterských oborů na FF UP odevzdávají úředně ověřené dokumenty o ukončení předchozího vzdělání (maturitní vysvědčení nebo diplom z bakalářského studia) až v den zápisu do studia (konec srpna 2017)!

Doplňující kritéria:
u některých bakalářských studijních oborů může být část přijímací zkoušky (oborový test, resp. ústní pohovor) nahrazena splněním tzv. doplňujících kritérií. Jedná se např. státní zkoušku z cizího jazyka, certifikát apod. Pokud chce uchazeč této možnosti využít, je třeba o nahrazení přijímací zkoušky písemně požádat děkana FF a k žádosti přiložit úředně ověřenou kopii dokladu, který prokáže splnění doplňujících kritérií. Žádost se podává nejpozději do 30. dubna 2017.
Adresa pro zasílání těchto materiálů: Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

Uchazeči se specifickými potřebami,
držitelé průkazů ZTP nebo osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., kteří potřebují zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, nechť se obracejí s žádostí o poskytnutí pomoci na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého nejpozději do konce měsíce března 2017. Více informací naleznete na stránkách http://www.cps.upol.cz/
Kontakt:
tel.: (+420) 585 635 323
e-mail: lucia.pastierikova@seznam.cz

Informace pro uchazeče ze zahraničí (cizí státní příslušníci)

Pro cizí státní příslušníky platí uvedené podmínky přijímacího řízení v plném rozsahu. U uchazečů – cizinců se předpokládá znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.  
V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR (nostrifikace), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Uchazeči o bakalářské studium mohou požádat o nostrifikaci vzdělání na Krajském úřadě v Olomouci, odboru školství (http://www.kr-olomoucky.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani-cl-506.html )

Uchazeči o navazující magisterské studium mohou požádat o nostrifikaci vzdělání na kterékoli vysoké škole nebo univerzitě.
(např. UP Olomouc: http://www.upol.cz/skupiny/studenti/studium/nostrifikace-a-potvrzeni-o-studiu/)

Nahoru

Informace k přijímacím zkouškám

Všichni uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium realizované v českém jazyce, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, obdrží v průběhu měsíce dubna 2017 pozvánku k přijímacím zkouškám.
Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
Upozornění: Při podání více přihlášek mohou uchazečům při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize. Uchazečům se doporučuje vykonat přednostně přijímací zkoušku na obor či kombinaci oborů, o které budou mít největší zájem.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Přesný termín viz harmonogram přijímacího řízení na FF UP.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem obdrží uchazeč  písemné oznámení o navržení přijetí ke studiu.  
Písemné rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání  se podává děkanovi fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.

Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Pro všechny bakalářské obory FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.
Na některé obory je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i OT (písemný oborový test) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. Na vybraných oborech je testována úroveň znalosti angličtiny testem AB2 (písemný test znalosti angličtiny na úrovni B2).
U oborů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s čtrnáctidenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

Test předpokladů ke studiu

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu - Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.
Vyhodnocení SPF - K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/OT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.
Doporučená literatura pro SPF - Kromě zveřejněné varianty  SPF testů z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Oborový test

OT – Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor

Pro formu i obsah oborových testů platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem oborových testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní obor. U filologických oborů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Ústní pohovor

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor

OT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

Podrobné informace k přijímacím zkouškám akreditovaných studijních programů a jejich oborů na FF UP v Olomouci v prezenčním i kombinovaném studiu, které se otevírají na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018, budou k dispozici od 1. 11. 2016 v Katalogu studijních oborů na webu UP viz: http://www.obory.upol.cz/

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro jednotlivé obory navazujícího magisterského studia – prezenčního i kombinovaného – jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky.

OT – Písemný oborový test - OT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor.

UP – Ústní pohovor  - Otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů.

Diploma supplement / seznam atestací

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Obor psychologie

V případě, že se uchazeč hlásí na obor psychologie, zašle doklad o ukončení studia v tomto oboru nebo potvrzení o studiu jednooborové psychologie (v případě konání státních zkoušek až po termínu přijímacích zkoušek) do 30. 4. 2017 na adresu: Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc. Uchazeči, kteří požadovaný doklad nebo potvrzení do uvedeného dne nepředloží, nebudou pozváni k vykonání přijímací zkoušky.

Nahoru

Harmonogram přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášky a uhrazení poplatku do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů: 1. 11. 2016 – 28. 2. 2017

Bakalářské studium

 1. rozeslání písemných pozvánek ke zkouškám: do 20. 4. 2017
 2. zveřejnění vyhodnocení žádostí o prominutí části PŘ podaných k 30. 4. 2017: do 12. 5. 2017
 3. písemné testy studijních předpokladů, oborové testy a některé ústní pohovory:
  o víkendech 20. 5. - 21. 5. 2017 a 27. 5. - 28. 5. 2017 (přesné datum bude uvedeno v pozvánce uchazeče, termíny nelze měnit)
 4. další ústní zkoušky:
  1. Psychologie (bakalářská prezenční): 29. 5. – 31. 5. 2017
   (seznam uchazečů postupujících k ústní části zkoušky bude zveřejněn na webu do 26. 5. 2017)
  2. Psychologie (bakalářská kombinovaná): 1. 6. – 2. 6. 2017
   (seznam uchazečů postupujících k ústní části zkoušky bude zveřejněn na webu do 26. 5. 2017)
  3. Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad: 29. – 31. 5. 2017
   (seznam uchazečů postupujících k ústní části zkoušky bude zveřejněn na webu do 26. 5. 2017)

Zasedání přijímací komise děkana:
a)    jednooborové studium v týdnu od 29. 5. 2017
b)    dvouoborové studium v týdnu od 5. 6. 2017

Rozeslání návrhů na přijetí a rozhodnutí o nepřijetí: od 30. 5. 2017

Navazující studium

 1. rozeslání pozvánek ke zkouškám – navazující studium: do 12. 5. 2017
 2. zveřejnění případného prominutí přijímací zkoušky: do 9. 6. 2017
 3. písemné a ústní přijímací zkoušky pro jednooborové studium: 12. 6. 2017
 4. písemné a ústní přijímací zkoušky pro dvouoborové studium: 13. 6. 2017
 5. další ústní zkoušky:
  1. ústní z oboru Psychologie (navazující magisterská prezenční): 22. 6. 2017
  2. ústní z oboru Psychologie (navazující magisterská kombinovaná): 23. 6. 2017

Zasedání přijímací komise děkana pro navazující magisterské studium: 26. 6. 2017
Rozeslání návrhů na přijetí a rozhodnutí o nepřijetí: od 27. 6. 2017

Společná informace pro oba typy studia:

Nahlížení do spisu přijímacího řízení z bakalářského i navazujícího magisterského studia 26. – 30. 6. 2017

Odvolací řízení: 21. 8. – 4. 10. 2017
Dobírání uchazečů (dle počtu zapsaných a kapacity oborů): po zápisech ke studiu (2. týden v září 2017)

Zápis do studia: 28. 8. - 30. 8. 2017 (dle harmonogramu zaslaného v návrhu na přijetí ke studiu)
Náhradní termín zápisu do studia (platí jen pro uchazeče o studium, kteří vykonávali maturitní zkoušku nebo státní bakalářskou zkoušku v termínu srpen-září 2017): 14. 9. 2017

Mimořádný termín přijímací zkoušky: 4. 9. 2017 (je určen pouze pro uchazeče, kteří v řádných termínech přijímacích zkoušek budou studovat na zahraničních středních a vyšších školách, případně budou na zahraničním studijním pobytu nebo zahraniční praxi.

Ukončení přijímacího řízení: 5. 10. 2017

Vyvěšení zprávy z přijímacího řízení: 20. 10. 2017

Nahoru

Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UP realizuje ve spolupráci s Pedagogickou, Přírodověděckou, Cyrilometodějskou fakultou a Fakultou tělesné kultury UP (dále jen PDF,PřF, CMTF, FTK ) tzv. mezifakultní studium v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu prezenční formou. Jedná se o kombinace dvouoborového studia, přičemž jeden obor z kombinace je realizován (vyučován) Filozofickou fakultou UP.

Nabídku těchto oborů naleznou uchazeči o studium v e-přihlášce příslušné fakulty (PDF, PřF, CMTF, FTK). Jedná se především o filologické obory a obory např. historie, divadelní a filmová věda či žurnalistika. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky na obor realizovaný FF uchazeč obdrží z filozofické fakulty. Po vyhodnocení přijímací zkoušky obdrží dané fakulty z FF výsledky s návrhem na přijetí či nepřijetí a konečné rozhodnutí vydává PDF, PřF, CMTF nebo FTK. Uchazeč mezifakultního studia komunikuje vždy s příslušným studijním oddělením dané fakulty.

Pokud si uchazeč o studium podá kromě přihlášky na mezifakultní studium i přihlášku ke studiu stejného oboru přímo na FF UP, vykonává předepsané přijímací zkoušky jen jednou a výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Nahoru

Celoživotní vzdělávání

V rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nabízí Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci programy CŽV dle akreditovaných studijních programů fakulty. Bližší informace zde: http://www.icv.upol.cz/

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na FF UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 01. 2017, Zdeněk Pospíšil