Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Přijímací řízení

Přijímací řízení do doktorského studia

Doktorské studijní programy

V akademickém roce 2017/18 bude Filozofická fakulta UP v Olomouci otevírat studium v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech:

Katedra   

Obor DSP (délka studia)

Termín přijímacího řízení**

anglistiky a amerikanistiky

Anglická a americká literatura (3)
Anglický jazyk (4)

26.6., 9h, SV 1.59

aplikované ekonomie

Ekonomicko-manažerská studia (4)

13. 6., 10h 

asijských studií

Jazyky a kultura Číny a Japonska (4)

8.6., 14h

bohemistiky

Česká literatura (3)
Český jazyk (3)
Teorie literatury (3)

26.6., 11h, SV 3.01


dějin umění

Teorie a dějiny výtvarných umění (3)

 

divadelních a filmových studií

Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (3)  

 

filozofie

Filozofie (4)
Philosophy (3)*

1.6., 10h, KB 1.16

germanistiky

Německá literatura (4)
Německý jazyk (4)historie

České dějiny (3)
Obecné dějiny (3)
History (3)*

28.6., 9h, S8 3.09
28.6., 9h, S8 3.09
28.6., 9h, S8 3.09

muzikologie

Teorie a dějiny hudby (3)

 

nederlandistiky

Nizozemnská filologie (4)

 

obecné lingvistiky

Obecná jazykověda a teorie komunikace (3)

14.6., 9h, KB 2.08 

politologie a evropských studií

Politologie (4)
Political Science (3)*

13.6., 9h
13.6., 9h

psychologie

Clinical Psychology (3)*
Educational Psychology (3)*
Klinická psychologie (3)
Pedagogická psychologie (3)

15.5., 9h
15.5., 9h
15.5., 9h
15.5., 9h

romanistiky

Románské jazyky (4)
Románské literatury (4)

15.6.
15.6., 11h, SV 1.16

slavistiky

Ruská literatura (4)
Ruský jazyk (4)
Srovnávací slovanská filologie (4)


23.6., 9h

sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Andragogika (4)
Andragogy (4)*
Kulturní antropologie (4)
Cultural Anthropology (4)*
Sociologie (3)
Sociology (3)*

22.6., 13h

žurnalistiky

Mediální a kulturální studia (4)

 

* placené studium v angličtině
** "datum, čas, budova místnost" zkratky budov a umístění kateder FF UP , pokud není uvedena budova a místnost, konají se přijímací zkoušky v prostorách příslušné katedry. Informace poskytne sekretářka katedry.

Upřesnění k oborům DSP

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 3 nebo 4 roky, záleží na akreditaci daného oboru ve formě prezenční a kombinované. Studenti prezenční formy DS pobírají měsíční stipendium. Studium se realizuje formou seminářů. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

Přihláška

Termín pro podání elektronické přihlášky: do 30. dubna 2017

Povinné přílohy:

  • Potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (jen pokud platba není spárována s přihláškou)
  • Profesní životopis (vlastnoručně podepsaný)
  • Absolventi s diplomem: 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu
  • Uchazeči dosud bez diplomu: student posledního ročníku magisterského studia přiloží aktuální potvrzení o studiu. Na potvrzení nebo do životopisu uvede předpokládané datum ukončení magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky doručí uchazeč neprodleně na oddělení vědy FF potvrzení o ukončení magisterského studia a po obdržení diplomu obratem úředně ověřenou kopii diplomu.
  • Badatelský záměr: dle požadavků jednotlivých kateder ( osnova badatelského záměru)
  • popř. seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné a v termínu podané e-přihlášky.

Povinné přílohy k elektronické přihlášce
Kopie dokladu o provedení úhrady administrativního poplatku a další povinné přílohy musí být na oddělení vědy FF UP v Olomouci zaslány nejpozději do 30. dubna 2017 (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 10. května 2017 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na oddělení vědy FF UP v Olomouci (tel.: 585 633 013, e-mail agnes.hausknotzova@upol.cz).

Adresa pro zaslání povinných příloh:
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Oddělení vědy
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek: 640,- Kč/přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: automaticky vygenerované počítačem při vyplnění přihlášky
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Platba ze zahraničí:  IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní a symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné!

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

  • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
  • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu


Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu měsíce května nebo června. Zaregistrovaní uchazeči o doktorské studium obdrží pozvání z příslušné katedry písemně nebo mailem na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.

Zpravodajství z UP
Studuj na FF UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 30. 03. 2017, Zdeněk Pospíšil