Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Kombinované studium

Distanční vzdělávání umožňuje vzdělávat se dospělým lidem (obvykle ekonomicky aktivním, s povinnostmi v zaměstnání a vůči rodině) bez ohledu na vzdálenost, která je odděluje od vzdělávací instituce. Distanční vzdělávání je založeno na řízeném samostudiu, kdy přímý kontakt mezi vzdělavatelem a vzdělávaným je minimalizován.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého nabízí kombinovanou formu studia v následujících studijních programech:

Katedra divadelních a filmových studií

 • dvouoborové bakalářské studium oborů Divadelní věda a Filmová věda

Katedra germanistiky

 • navazující magisterské studium oboru Německá filologie

Katedra historie

 • bakalářské studium oboru Archeologie

Katedra muzikologie

 • bakalářské studium oboru Muzikologie

Katedra psychologie

 • bakalářské studium oboru Psychologie
 • navazující magisterské studium oboru Psychologie

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

 • bakalářské studium oboru Andragogika v profilaci na personální management
 • bakalářské studium oboru Sociální práce
 • bakalářské studium oboru Řízení vzdělávacích institucí
 • navazující magisterské studium oboru Andragogika

 


 Videa - obory kombinovaného studia na FF UP


Organizace kombinovaného studia na FF UP

Nejdůležitějším nástrojem distančního studia jsou tzv. „studijní opory“, tedy studijní texty a další distanční komunikační prostředky, například audio a video záznamy, počítačové programy, telefony, e-maily, počítačové sítě).

Distanční vzdělávání vyžaduje vysokou úroveň a komplex­nost studijních servisních služeb poskytovaných vzdělávací institucí, které zahrnují konzultace, poradenství, individuální přístup, informace, půjčovny a prodejny studijních materiálů a pomůcek apod. Součástí distančního vzdělávání jsou také – byť jen v omezeném rozsahu – prezenční semináře, workshopy, tutoriály, praxe, exkurze nebo letní školy.

V různých kurzech, ať již diplomových nebo nediplomových, však není vždy možné naplnit ideu distančního vzdělávání. Zejména za účelem nabytí nejen znalostí, ale i praktických dovedností je nezbytné, aby se student alespoň v omezené míře účastnil prezenční části výuky. Spojením prvků distančního a prezenčního studia vznikají programy kombinovaného studia. Podíl distanční a prezenční formy výuky je u jednotlivých vzdělávacích programů různý, může se lišit i v jednotlivých disciplínách (předmětech) jednoho vzdělávacího programu. Vychází nejen z náročnosti disciplíny, ale i z již zmíněného faktu, že student si má osvojit nejen určité množství vědomostí, ale také mnohé dovednosti.

Kombinované studium klade vysoké nároky na instituce zajišťující jeho realizaci, které musí:

 • nabízet kvalitně projektovaný a přehledně organizovaný vzdělávací program;
 • zabezpečit vyškolený tým pracovníků kombinovaného studia – autory studijních materiálů, tutory, koordinátory kombinovaného studia;
 • garantovat organizační zajištění studia (organizace a kompletní servis pro studující, správa e-learningového prostředí aj.), které zohledňuje specifika vzdělávání dospělých a programu kombinovaného studia;
 • nabízet uchazečům o studium a studentům přiměřené poradenství (při výběru strategie studia, při sestavování harmonogramu studijního programu, při řešení individuálních studijních záležitostí);
 • disponovat potřebným technickým vybavením, které odpovídá potřebám konkrétního studijního oboru.

Tato forma vzdělávání klade vyšší nároky také na studenty. Hlavní tíha spočívá v nezbytnosti stát se efektivním manažerem svého studia. Účastník kombinované formy studia tedy musí:

 • být schopný samostudia za použití externí podpory,
 • najít motivaci ke studiu,
 • umět si organizovat čas,
 • přijmout odpovědnost za vzdělávací postup a cíl;
 • disponovat příslušným technickým vybavením, aby mohl využívat e-learningových nástrojů vzdělávání a administrace studia.

Podmínkou efektivního průběhu kombinovaného studia je úzká spolupráce všech účastníků vzdělávacího procesu, všech, kdo participují na jeho přípravě, organizaci a samotném využití výstupů. Průběh studia je na FF UP v Olomouci projektován tak, aby byl službou studentům, aby respektoval jejich specifické potřeby a limity dané tím, že mimo studia musí plnit své další podstatné role, zejména pracovní a rodinné. Naplnění tohoto požadavku však nesmí být v žádném případě na úkor kvality studia, ta je zásadně srovnatelná s kvalitou studia prezenčního.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v průběhu let vybudovala systém nástrojů, který umožňuje nabídnout programy kombinovaného studia v nejvyšší kvalitě. Jsou jimi:

 • specifická organizace studia na úrovni katedry a fakulty, která odpovídá potřebám studentů kombinovaného studia,
 • funkční a uživatelsky přívětivý e-learningový systém,
 • speciálně připravené studijní opory.

Obory kombinovaného studia lze na FF UP v Olomouci studovat i formou programů celoživotního vzdělávání.

Zpravodajství z UP
Studuj na FF UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 02. 2017, Zdeněk Pospíšil